top of page

Индивидуални Консултации

Индивидуални Консултации

Консултирането е краткосрочна психологична работа. Протича в една или няколко срещи ( най - много 10 ). С него се цели стабилизирането на клиента във връзка с конкретна ситуация и/или тема. Обикновено до консултация хората стигат, когато:

 • изпаднат в жизнена криза, 

 • имат проблеми с децата и/или в партньорството, 

 • има някакви неудачи в професионалната сфера и/или в личния си живот.

 

Консултирането не е дълбинен процес, фокусирано е към решаване на заявката на клиента в краткосрочен план. При консултирането ще работим основно с настоящето без да навлизаме в миналото на клиента и лична му история.

Времетраене на консултацията - 60 мин.

Семейни Консултации

Семейни Консултации

Семейното консултиране е краткосрочна дейност, която е насочена към относително здрави семейства за преодоляване на обичайни кризи и оцеляване в трудни моменти. Най - честите проблеми, с които семействата идват за консултация са: 

 • конфликти по повод съпружеските роли и задължения

 • по повод разлики във вижданията за семейните отношения

 • проблеми с децата

 • проблеми в сексуалните отношения

 • тежко заболяване на някой от членовете на семейството

 • проблеми, свързани с външни влияния върху семейството, най-често от страна на родителите.

 • конфликти между братя и сестри.

 • извънбрачни връзки и др.

 

Какво мога да направя за Вас в тези и подобни случаи:

 • Емпатийно изслушване и създаване на доверителна връзка.

 • Установяване особеностите на семейната система, на нейните членове и от какъв характер са нарушенията, предизвикали проблема.

 • Изследване на способностите на семейството да решава проблеми.

 • Изследване на методите на комуникация в семейството.

 • Установяване на семейните роли и семейния модел.

 • Проучване на емоционалните отношения. 

 • Установяване на семейните ценности и вярвания.

 

Времетраене на консултацията - 60 минути.

bottom of page